Obecné podmínky, ubytovací řád a storno podmínky

Objednání a rezervace ubytování

 • Ubytování je možné objednat elektronicky přes rezervační formulář na našich internetových stránkách, e-mailem, případně telefonicky.
 • Rezervace se stává závaznou po zaplacení částky za ubytování, zaplacené nejpozději do data splatnosti uvedené na faktuře nebo dle dohody s ubytovatelem.

Ceny ubytování

 • Cena ubytování je stanovena dle ceníku dostupných na našich internetových stránkách. V ceně je zahrnuta spotřeba vody, energií, wifi a místní poplatky za ubytovanou osobu a den.
 • Při potvrzení objednávky Vás požádáme o zaplacení faktury.
 • Cena za ubytování se platí převodem na účet nebo v hotovosti před začátkem doby sjednaného ubytování (v termínu začátku pobytu je podmínkou, aby již byly peníze připsány na účet ubytovatele).

Storno podmínky

V případě zrušení rezervace objednatelem ve lhůtě do 15 dní před plánovaným příjezdem se ubytovatel zavazuje nepožadovat po objednateli žádný storno poplatek.

Storno poplatek se počítá v procentuální výši z celkové ceny uvedené v potvrzení rezervace a činí:

 • 50 % z celkové ceny při stornu 8–14 dní před příjezdem
 • 75 % z celkové ceny při stornu 2–7 dní před příjezdem
 • 100 % celkové ceny při stornu 1 den před a v den příjezdu
 • 100 % celkové ceny při stornu po nástupu na ubytování.

Začátek a konec ubytování

 • Ubytovat je možné pouze osoby, které se prokáží platným dokladem totožnosti (občanským průkazem, cestovním pasem). Identifikační údaje z dokladu totožnosti zanese provozovatel do knihy ubytovaných hostů.
 • Ubytovatel si vyhrazuje právo neubytovat předem nenahlášené osoby včetně dětí.
 • Ubytování domácích zvířat není možné.
 • Ubytování ve Studiu 102 je koncipované jako zážitkový pobyt pro dvě dospělé osoby. Kojence si s sebou vzít můžete, nicméně nejsme schopni zařídit přistýlku. Studio 102 není vhodné pro děti vzhledem k tomu, že téměř všechen nábytek je ze skla a mohlo by dojít ke zranění.
 • Pokud není nastoupen pobyt ve sjednaný den, zaniká nárok na sjednané ubytování bez náhrady.
 • Užívání ubytování je pouze na dobu předem sjednanou mezi ubytovatelem a ubytovaným.
 • Příjezd je možný v den začátku pobytu mezi 14:00 – 18:00 (po dohodě je možné dobu nástupu upravit). V den ukončení pobytu je ubytovaný povinen uvolnit pokoj do 11:00. V případě, že si chce ubytovaný pobyt ve Studiu v odjezdovém dnu prodloužit, lze si zakoupit prodloužení. Ubytovatel poté bude účtovat poplatek 300 Kč za každou započatou hodinu.

Pravidla ubytování

 • Ubytovaný má právo užívat pokoj/apartmán s kuchyňským koutem a sociálním zařízením, posezení před okny Studia 102.
 • V celém objektu je zakázáno kouřit. To platí i v prostoru zahrady (před okny Studia 102).
 • Topení v objektu penzionu je zajištěno radiátory, provoz si zajišťuje provozovatel dle potřeby.
 • Návštěvy neubytovaných osob nejsou možné.
 • V době od 22:00 do 07:00 je ubytovaný povinen dodržovat noční klid.
 • Pro vstup do pokoje/apartmánu ubytovaný obdrží kód, kterým otevře vstupní dveře.
 • Při odchodu ze Studia 102 je ubytovaný povinen vypnout spotřebiče, uzavřít okno, přesvědčit se, zda jsou uzavřeny vodovodní uzávěry. Ubytovaný je povinen vždy po svém odchodu dveře od Studia 102 zavřít a přesvědčit se, že dveře jsou skutečně zavřené.
 • V případě způsobení škody je ubytovaný povinen tuto škodu nahradit.
 • Ubytovatel nezodpovídá ubytovanému za škody, které nezavinil.
 • Ubytovaný je povinen dodržovat všechna uvedená pravidla ubytování. V případě, že jsou tato pravidla porušena, má ubytovatel právo ubytovací služby okamžitě ukončit bez nároku ubytovaného na vrácení poplatků za pobyt.